تبلیغات

دکتر : محمود امین لاری

مرتبه دانشگاهی: استاد

تلفن: 6138627-0711

فاکس: 2286940-0711

 

Email: aminlari@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی : 1363

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی:

رشته: صنایع غذایی              نام دانشگاه: شیراز      سال اخذ مدرک تحصیلی: 1350

کارشناسی ارشد:

رشته: صنایع غذایی    نام دانشگاه:ایلینویز- آمریکا سال اخذ مدرک تحصیلی:1355

دکترا:

رشته: صنایع غذایی    نام دانشگاه: کالیفرنیا - آمریکا       سال اخذ مدرک تحصیلی:1359

زمینه های تحقیقاتی:

 بیوشیمی

بیوشیمی مواد غذایی پروتئین ها و آنزیم ها