تبلیغات

دکتر : جلال جمالیان

مرتبه دانشگاهی: استاد

تلفن: 6138226-0711

فاکس: 2286110-0711

 

 

Email: jmalian@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی :

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی:

رشته: صنایع غذایی و علوم تغذیه              نام دانشگاه: آمریکایی بیروت      سال اخذ مدرک تحصیلی: 1344

کارشناسی ارشد:

رشته: صنایع غذایی و علوم تغذیه،    نام دانشگاه: آمریکایی بیروت   سال اخذ مدرک تحصیلی:1347

و بیوشیمی

دکترا:

رشته: علوم تغذیه،                        نام دانشگاه: ردینگ انگلیس     سال اخذ مدرک تحصیلی:1352

خواص بیوفیزیک

زمینه های تحقیقاتی: صنایع غذایی ، علوم تغذیه و بیوشیمی