تبلیغات

دکتر : عسگر فرحناکی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

تلفن: 6138223-0711

فاکس: 2286110-0711

Email: farahnak@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی : 1384

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی:

رشته: علوم و صنایع غذایی    نام دانشگاه: شیراز          سال اخذ مدرک تحصیلی: 1374

کارشناسی ارشد:

رشته: علوم وصنایع غذایی     دانشگاه: تربیت مدرس                  سال اخذ مدرک تحصیلی:1376

دکترا:

رشته: تکنولوژی مواد غذایی،           نام دانشگاه: ناتینگهام(انگلستان)     سال اخذ مدرک تحصیلی:1382

خواص بیوفیزیک

زمینه های تحقیقاتی: تکنولوژی مواد غذایی، خواص بیوفیزیک مواد غذایی- رئولوژی