تبلیغات

دکتر : محمد هادی اسکندری

مرتبه دانشگاهی: استادیار

تلفن: 6138194-0711- 09171293207

فاکس: 2286110-0711

 

Email: eskandar@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی : 1387

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی ارشد:

رشته: دامپزشک                           نام دانشگاه: شیراز                        سال اخذ مدرک تحصیلی:1381  

دکترا:

رشته: بهداشت مواد غذایی  نام دانشگاه: شیراز                        سال اخذ مدرک تحصیلی:1387

زمینه های تحقیقاتی: میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی غذایی، تکنولوژی گوشت