تبلیغات

دکتر : مهرداد نیاکوثری

مرتبه دانشگاهی: استادیار

تلفن: 6138246-0711

فاکس: 2286110-0711

 

Email: niakosar@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی : 1383

 

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی:

رشته: مهندسی شیمی                   نام دانشگاه: ولز -سوانزی           سال اخذ مدرک تحصیلی: 1369

کارشناسی ارشد:

رشته: مهندسی شیمی-                 نام دانشگاه: منچستر-انگلستان        سال اخذ مدرک تحصیلی:1371

کنترل و بهینه سازی انرژی

دکترا:

رشته: مهندسی شیمی                   نام دانشگاه: منچستر- انگلستان     سال اخذ مدرک تحصیلی:1375

زمینه های تحقیقاتی: فنآوری های نوین- خشک کردن- استخراج