تبلیغات

دکتر : مرضیه موسوی نسب

مرتبه دانشگاهی: استادیار

تلفن: 6138227-0711

فاکس: 2286110-0711

 

Email: mosavi@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی : 1383

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی:

رشته: علوم و صنایع غذایی    نام دانشگاه: شیراز               سال اخذ مدرک تحصیلی: 1369

کارشناسی ارشد:

رشته: میکروبیولوژی غذایی    نام دانشگاه: مگگیل کانادا  سال اخذ مدرک تحصیلی:1997

دکترا:

رشته: علوم وصنایع غذایی     نام دانشگاه: مگگیل کانادا   سال اخذ مدرک تحصیلی:2003

و شیمی کشاورزی

زمینه های تحقیقاتی: میکروبیولوژی و بیو تکنولوژی غذایی، تکنولوژی شیلات