تبلیغات

دکتر : مهسا مجذوبی

مرتبه دانشگاهی: استادیار

تلفن: 6138356-0711

فاکس: 2286110-0711

Email: mjzoobi@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی : 1384

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی:

رشته: علوم و صنایع غذایی    نام دانشگاه: شیراز          سال اخذ مدرک تحصیلی: 1377

کارشناسی ارشد:

رشته: علوم وصنایع غذایی     دانشگاه: شیراز                      سال اخذ مدرک تحصیلی:1378

دکترا:

رشته: تکنولوژی غلات           نام دانشگاه: ناتینگهام(انگلستان)      سال اخذ مدرک تحصیلی:1385

زمینه های تحقیقاتی: تکنولوژی غلات، کنترل کیفی مواد غذایی و شیمی غذایی