تبلیغات

مهندس: غلامرضا مصباحی

مرتبه دانشگاهی: مربی

تلفن: 6138241-0711

فاکس: 2286110-0711

Email: mesbahi@shirazu.ac.ir

سال شروع به کار در دانشکده کشاورزی : 1374

سوابق علمی و مدارک تحصیلی:

کارشناسی:

رشته: علوم و صنایع غذایی    نام دانشگاه: شیراز          سال اخذ مدرک تحصیلی:1364

کارشناسی ارشد:

رشته: علوم و صنایع غذایی    نام دانشگاه: تربیت مدرس      سال اخذ مدرک تحصیلی:1374

زمینه های تحقیقاتی: تکنولوژی قند ، کنسرو سازی